Dbamy o zrównoważony rozwój, wykorzystywaliśmy normę PN-ISO 26000:2012 jako przewodnik wdrożenia społecznej odpowiedzialności do naszych wartości i praktyk.

Jesteśmy beneficjentem projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility)

Każdy biznes jest odpowiedzialny za generowanie zysku. Ważne, aby biznes miał „ludzki” wymiar.

„Jaki Pan, taki kram” krótko definiuje zagadnienie CSR. Wartości, przekonania jakie reprezentuje właściciel firmy, kadra zarządzająca warunkują sposób prowadzenia biznesu, relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, środowiskiem.

Czy CSR jest w mojej firmie? Jest w każdej firmie, tylko nie zawsze sformalizowany, nazwany.

Przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiązkiem firmy i niezbędną częścią odpowiedzialności społecznej. Dobrowolnie podejmowane działania wpisują się w CSR.

Jakie działania wpisują się w obszar CSR? Dostosowane do skali firmy działania:

– z zakresu ochrony środowiska np. wprowadzanie elektronicznej wymiany danych, oszczędzanie surowców

– dotyczące relacji z personelem np. programy stażowe, szkoleniowe, tworzenie warunków do zdalnej pracy,

– promujące etykę biznesu np. zawierania w umowach wszystkich istotnych warunków i ich dotrzymywanie, przeciwdziałanie korupcji

– charytatywne.

Czy wszystkie wyżej wymienione działania trzeba realizować jednocześnie? Nie. W zależności od posiadanych zasobów można -wybrać dowolny obszar i na nim skoncentrować swoją uwagę.

Wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa na inne cele niż działania gospodarcze to tak naprawdę złodziejstwo. Dlatego np. nie prowadzi się w czasie pracy rozmów prywatnych, bo to czas opłacany przez firmę.

Firma to nie : rodzina, klub, hobby, gra, czy rząd.

Norma PN-ISO 26000

„Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności” pomaga zrozumieć zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000

Cechą firmy CSR jest gotowość organizacji do uwzględnienia, podczas podejmowania decyzji i działań kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczania się z nich.

Zasady odpowiedzialności społecznej zdefiniowane w normie ISO 26000: rozliczalność, przejrzystość, zachowanie etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie praw człowieka.

Główne obszary odpowiedzialności społecznej -7 kluczowych obszarów:

1. Ład organizacyjny

2. Prawa człowieka: należyta staranność, sytuacje zagrożenia praw człowieka, unikanie współudziału, rozpatrywanie skarg, dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe, prawa obywatelskie: osobiste i polityczne, prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, fundamentalne zasady i prawa w pracy

3. Praktyki z zakresu pracy: zatrudnienie i stosunki pracy, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój człowieka i szkolenia i w miejscu pracy

4. Środowisko: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych

5. Uczciwe praktyki operacyjne: przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną, uczciwa konkurencja, promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości, poszanowanie praw własności

6. Zagadnienia konsumenckie : uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, zrównoważona konsumpcja, obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów, ochrona danych i prywatności konsumenta, dostęp do podstawowych usług, edukacja i świadomość

7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej: zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactwa i dochodu, zdrowie, inwestycje społeczne

Realizacja projektu współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Firma Sawer Konsulting Sp. z o.o. w dniu 11.06.2014 podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wartość dofinansowania 7 449,23 CHF

W dniu 20.01.2014 Prezes Zarządu zaakceptował strategię CSR, dostosowaną do skali mikroprzedsiębiorstwa. Nasza strategia CSR zawiera 4 cele:

 1. Minimalizacja obiegu papierowego dokumentów
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych
 3. Wdrożenie etycznych standardów pracy
 4. Zdalna praca

W ramach projektu przewidziana została realizacja trzech działań.
Działanie 1 – doradztwo informatyczne
Działanie 2 – zakup środków trwałych i oprogramowania
Działanie 3 – wdrożenie ISO 26000

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania społecznej odpowiedzialności biznesu z 3 obszarów środowisko naturalne, zaangażowanie społeczne oraz relacje z personelem przedsiębiorstwa.

Docelową grupą projektu jest środowisko oraz ludzie – pracownicy i ich rodziny, klienci i ich rodziny, dostawcy usług.

Korzyści z realizacji projektu w ramach strategii CSR:

 • zminimalizowanie papierowego obiegu dokumentów poprzez zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego
 • wprowadzenie rozbudowanej usługi dla klientów
 • poprawa sprawności, szybkości obsługi oraz bezpieczeństwa informacji
 • możliwość obsługi klienta z zastosowaniem zdalnego pulpitu
 • obniżenie kosztów dojazdu do klienta oraz materiałów eksploatacyjnych
 • zwiększenie wydajności pracy
 • skrócenie procesu obsługi klientów
 • wprowadzenie nowoczesnej obsługi klienta
 • zapewnienie miejsc pracy na terenie wiejskim
 • poprawa procesu zarządzania
 • korzystny wizerunek firmy
 • zwiększenie przychodów ze świadczonych usług
 • poprawa komunikacji społecznej

Harmonogram realizacji projektu

Wydatki kwalifikowalne w ujęciu kwartalnym
Wydatki kwalifikowalne Kwartał 2/2014 Kwartał 3/2014 Kwartał 4/2014
18000 0 11700 6300
18000 0 9150 8850
0 0 0 0
36000 0 20850 15150

Linki do głównych witryn internetowych SPPW:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Lokalizacja projektu:
Sawer Konsulting Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa Neri 3, 63-820 Piaski
Tel/Fax 65 571 90 17
www.sawer.pl
e-mail: rafal.krystkowiak@sawer.pl

Rok 2020
Raporty za rok 2020

Raport CSR 2020


Rok 2019
Raporty za rok 2019

Raport CSR 2019


Rok 2018
Raporty za rok 2018

Raport CSR 2018


Rok 2017
Raporty za rok 2017

Raport CSR 2017


Rok 2016
Raporty za rok 2016

Raport CSR 2016


Rok 2015
Raporty za rok 2015

Raport CSR 2015


Rok 2014
Raporty za rok 2014

Raport CSR 2014